برنامه‌های استاد آقاتهرانی تیر 1400

1. ۱۴۰۰/۴/۱ بعد از نماز مغرب و عشا
خیابان هفده شهریور جنوبی خیابان تاجیک مسجد حاج عبدالله برنامه سخنرانی


2. 1400/4/29 ساعت 16
خیابان 17 شهریور، چهارراه دروازه دولاب، خیابان شیرازی، خیابان بیگلو تهرانی، حسینیه مرحوم پنبه چی