طرح صیانت از کابران فضای مجازی

مقام معظم رهبری: «مسئله‌ی مدیریت فضای مجازی جزء مسائل مهم ماست که این مسئله، مسئله‌ی بلندمدت هم نیست؛ مسئله کوتاه‌ مدت و میان‌مدت و جزء مسائل نزدیک ماست که باید به آن توجه شود.»

طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی اولین اقدام اساسی مجلس برای عمل به دستور مقام معظم رهبری دام ظله است.

سامانه‌های خارجی باید به درگاهی معین ورود کرده و ضابطه‌مندانه عمل کنند. این سامانه‌ها باید دفتری در داخل کشور داشته باشند که به مسئولین داخل پاسخگو باشد؛ چرا که کشور ما و مردممان انسانند و هیچ کس حق تجاوز به حریم این مردم شریف را نداشته و ندارد.

شرکتهای صهیونیستی و آمریکایی نباید هیچ تسلطی بر کودکان، نوجونان و جوانان عزیز ما داشته باشند.

این طرح به هیچ وجه در مقام فیلترینگ و جرم نگاری نیست و چیزی در این طرح در زمینه جریمه و جرم انگاری کاربران وجود ندارد.

این طرح به دنبال این است که سامانه‌های خارجی باید ضابطه‌مند بشوند و وظایف دولت و مسئولین اجرایی در زمینه سامانه‌های داخلی مشخص شود.

توجه این طرح به سمت خدمت‌دهنگان است و نه مصرف کنندگان. کسی دنبال این نیست که مسئله ای برای کسب و کارهای فضای مجازی ایجاد شود بلکه به دنبال آماده‌سازی این بستر برای استفاده بهتر مصرف‌کنندگان است.

مطالبی که در فضای مجازی علیه این طرح مطرح شده، نادرست است و مردم به شایعات توجه نکنند.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید