پیگیری دریافت نظر افراد در طرح حمایت

پیگیری های ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس، حجت الاسلام آقاتهرانی پیرامون دریافت نظرات متخصصین و مردم و شفافیت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی