بوسیدن دست از مصادیق محبت و احترام است

بوسیدن دست بزرگان از سنتهای قدیمی بوده و نشانه ابراز محبت است که سنت خوبی است.
در زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری مقام معظم رهبری توسط حضرت امام، ایشان نیز دست حضرت امام را بوسیدند.
برای اینکه نمایندگان بتوانند به وزرا رای اعتماد بدهند باید وزرا را بشناسند و توقع از دولت این است که وزرا را بخوبی و سریع معرفی کند.
کسانی که برای وزرات معرفی میشوند قدر فرصت خدمت به مردم را بدانند. مردم ما خیلی خوب هستند.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید