پیگیری برگزاری جلسات اخلاق در مجلس

به لطف الهی با پیگیری های انجام شده از هیئت رئیسه مجلس، جلسات هفتگی اخلاق با نمایندگان محترم برگزار شده و میشود.

خود نمایندگان محترم نیز از این جلسات اخلاق استقبال میکنند چرا که همه ما نیاز به تذکر و موعظه داریم.

جلساتی برای نمایندگان برگزار میشود و نمایندگان محترم حضور پیدا میکنند و گاهی نیز این جلسات در صحن مجلس برگزار میشود.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید