پای کار شفافیت هستیم

در بحث شفافیت ما خیلی جدی پای آن ایستاده ایم. مردم باید بدانند که در خانه ملت که خانه مردم است چه میگذرد.

بنده به عنوان یک نماینده این طرح را از مجلس مطالبه میکنم با اینکه این طرح مربوط به کمیسیون فرهنگی نیست.

ما باید بتوانیم همه چیز را شفاف در مقابل مردم قرار بدهیم تا از فکر و نظر همه استفاده کنیم. در تضارب افکار هست که فکر خوب پیدا میشود. از هم یاد میگیریم و می آموزیم و مخالفت کردن مانعی ندارد.

البته نقد کردن آدابی دارد که نباید به توهین و تخریب بینجامد. همه برای سلامتی نظام و کشور و خدمت به مردم کار میکنیم و به سمت هدف واحدی پیش میرویم.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید