برگزاری جلسات با اهالی فرهنگ و هنر

برگزاری مجموعه جلسات حجت الاسلام آقاتهرانی با اهالی فرهنگ و هنر و هیئت پیرامون موضوعات نشر، کمیسیون فرهنگی، فیلم و … در شهریورماه 1400