توصیه عرفانی امام به فرزندشان

امام خمینی (ره) در توصیه های عرفانی خود به عزیزشان حاج احمد اقا (رض) نوشته اند: عزیز! اگر درباره حالات اهل عرفان و معنا چیزی شنیدی انکارش نکن! و بوعلی سینا گفت: کلما قرع سمعک من الغرائب ما لم یذدک قائم البرهان، هر چه از نکات عجیب و غریب شنیدی که برهانی قاطع بر ردش نداشتی آن را زیر گنبد امکان قرارش ده!

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید