چه کار کنیم که نیت خدایی در ما تقویت شود؟

گاهی نیت ما در شروع کاری نیت خدایی است اما آرام آرام این نیت فراموش میشود و غافل میشویم و ناگهان کار خوبی به کار بدی تبدیل میشود! چه باید کرد؟

مانند بقیه کارها و ترک کارها باید مهارت پیدا کرد. شما وقتی کاری را میخواهید شروع بکنید برای اینکه در آن مهارت پیدا کنید باید در آن تمرین کنید. بر اثر تمرینهای مکرر، آدم در آن کار استاد میشود. در مورد نیت هم همینجور است.

من وقتی که میخواهم کار خوبی انجام دهم، مثلا یک خلق خوبی را به استمرار انجام بدهم، باید پایش بایستم. هر چند ممکن است یکی دو بار زمین بخورم ولی دفعه بعد مقاومت میکنم، برنامه ریزی میکنم، حواسم را بیشتر جمع کنم.

در مورد نیت و خلوص نیت نیز همینطور است. آرام آرام باید انسان توجه داشته باشه که کار را برای خدا انجام دهد یا برای خدا ترک کند.
بله روز اول ممکن است با کمی موفقیت بتواند این کار را انجام دهد ولی وقتی که تکرار شد، به سهولت میتواند این کار را انجام دهد و موفق هم میشود. این طبیعی است و اراده جدی و ایستادگی جدی میخواهد و تمرین.

موفق باشید.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید