دیدارهای عمومی با موسسات و گروه های فرهنگی و دینی

طبق روال استاد آقاتهرانی دیدارهای عمومی ایشان با مرکز کلی پاسخگویی، شورای شهر قم، مرکز تحقیقات و پرورش های مجلس، مسئول فرهنگی جمکران در تاریخ 1400/10/9 انجام شد.