برنامه های استاد آقاتهرانی اسفند۱۴۰۰

سلسله نشست های «قله های تهذیب» نشست دوم؛ عزیزِ خدا

چهارشنبه، 4 اسفند ماه 1400 – ساعت 18:45 الی 20


برنامه به وقت ایران شبکه اموزش

سه شنبه روز ۱۴۰۰/۱۲/۳ ساعت ۲۱/۴۵