جهاد تبیین امری جهادی و فرهنگی است

بسم الله الرحمن الرحیم
جهاد تبیین امری ضروری و بموقع است. اما اینکه در مجلس بودجه برای این امر دیده شد، مصوبه کمیسیون فرهنگی نبوده و نیز از مصوبات کمیسیون تلفیق هم نیست.
بله در مجلس هر نماینده حق ارائه پیشنهاد در همه امورات را دارد. این مجلس انقلابی، نسبت به خواست حضرت آقا دامت برکاته به قاطعیت امتثال خواهد کرد.
واقعیت این است که جهاد تبیین پیش از اینکه امری بودجه ای پنداشته شود، جهادی و فرهنگی است، که امیدوارم همه جهاد گران فرهنگی، آن وظیفه مهم را اهمیت داده و  در انجام وظیفه کوتاهی نکنند.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید