فرهنگ سخن ما مدیون فردوسی است

فردوسی بزرگ‌مردی است که زبان فارسی را زنده کرد؛ چنان که خود فرمود: عجم زنده کردم بدین پارسی. از این رو همه فرهنگ ارزشمند سخن فارسی ما مدیون او است.

روحیه حماسه‌سرایی نیز برخاسته از ابتکار آن مرد حماسه‌سرا است و شاهنامه خود شاهد این ادعا و این سخن است. در طول قرنها در مجامع ورزشی و نیز جمعهای دوستانه، پرده‌خوانی از شاهنامه او نشانه‌ای از موفقیت او بوده است.

به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید