طنین فریاد امام در ۱۵ خرداد عالم اسلام را فراگرفته

شروع این انقلاب با یک فریاد حق‌طلبانه بود که بر فراز منبر مدرسه علمیه فیضیه در جمع طلاب انقلابی به علمای اعلام ندا داده شد: «ای علما! اسلام از دست رفت!» آری اسلام‌خواهان به پا ایستادند و به ناگاه انقلاب سراسر کشور را گرفت و اکنون آن فریاد به کل عالم اسلام صادر گشته و قیامهای جهانی اسلام و بیداری اسلامی طنین آن صداست.

مرتضی آقاتهرانی – ۱۵ خرداد ۱۴۰۱