خواهران فاطمی تبار پاسدار حجاب

عفت و حجاب خواهران ما، همیشه مورد هجمه بیگانگان بوده، ولی خواهران فاطمی تبار چنان پاسدار این حریم هستند که به آن افتخار میکنیم