داستان روز امام حسین در آمریکا

داستان شکل‌گیری راهپیمایی روز و اربعین امام حسین علیه السلام در آمریکا

 

راهپیمایی محرم در آمریکا و روشهای ابتکاری برای آشنایی مردم آمریکا با امام حسین علیه السلام