پیگیری حق پخش مسابقات ورزشی

جلسه در کمیسیون فرهنگی مجلس با موضوع حق پخش مسابقات ورزشی با حضور وزیر ورزش و رئیس سازمان صدا و سیما