بررسی راهکارهای مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه کمیسیون فرهنگی درباره راهکارهای اجرایی مصوبه 427 (عفاف و حجاب) شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور مسئولین دستگاه‌های مربوطه‌‍