همه باید خودسازی داشته باشند

خودسازی را باید از سال اول طلبگی شروع کرد. خودسازی در انحصار طلبگی هم نیست همه باید به دنبال خودسازی باشند. اسلام برای تمام اقشار برنامه دارد.

از هر کس باید به اندازه خودش انتظار داشت و هر کس باید سعی کند خودش را حتی یک قدم جلو ببرد. اگر کسی به دنبال خودسازی باشد، در و دیوار با انسان حرف میزند و برای انسان هدایت ایجاد میشود.

اگر در فردی کوچکترین آمادگی باشد، خدا همه چیز را برایش مهیا میکند. خدا برای کسی کم نمیگذارد. در خودسازی بازگشت به خود مهم است.

روضه خانگی در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید