روز دوم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

یقظه و بیداری

گاهی مطلبی را نمیدانیم ولی گاهی مطلبی را میدانیم ولی از آن غفلت میکنیم. به همین علت هست که در اسلام اعمال و آدابی مانند نماز و روزه قرار داده شده تا انسان را از غفلت خارج کند.

خداوند برای بیداری انسانها اسباب زیادی قرار داده است؛ از قبیل ارسال انبیاء و کتب الهی تا مردم بیدار شوند.

باید مراقب خود و اطرافیان باشیم و به دنبال این باشیم که همدیگر را بیدار کنیم. امر به معروف و نهی از منکر به همین دلیل است. هدایت افراد و حتی یک فرد در عالم بسیار مهم است.

بیداری برای پرهیز از غفلت است.

روز دوم ماه مبارک رمضان مسجد امیر المومنین (ع) شهرک بهارستان زنجان