روز پنجم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

اهمیت صدق و راستی

صدق و راستی و کذب و دروغ هم در زبان است و هم در عمل. اگر چیزی را به زبان بگوییم و در عمل جور دیگر باشیم، دروغ گفته‌ایم.

اگر دل و زبان انسان یکی شوند و عادت انسان گفتن راست شود، انسان راست‌گو میشوم. حتی توی شوخی‌ها و احوالپرسی‌ها باید سعی کرد راست گفت و دروغ نگفت.

کسی که در مسیر راستگویی باشد، به مقام صدیقین میرسد که همنشین شهدا و انبیا میشود. اگر بخواهیم از جهت معنوی به جایی برسیم باید صادق باشیم.

روز پنجم ماه مبارک رمضان مسجد امیر المومنین (ع) شهرک بهارستان زنجان

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید