روز پنجم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

اهمیت صدق و راستی

صدق و راستی و کذب و دروغ هم در زبان است و هم در عمل. اگر چیزی را به زبان بگوییم و در عمل جور دیگر باشیم، دروغ گفته‌ایم.

اگر دل و زبان انسان یکی شوند و عادت انسان گفتن راست شود، انسان راست‌گو میشوم. حتی توی شوخی‌ها و احوالپرسی‌ها باید سعی کرد راست گفت و دروغ نگفت.

کسی که در مسیر راستگویی باشد، به مقام صدیقین میرسد که همنشین شهدا و انبیا میشود. اگر بخواهیم از جهت معنوی به جایی برسیم باید صادق باشیم.

روز پنجم ماه مبارک رمضان مسجد امیر المومنین (ع) شهرک بهارستان زنجان