روز ششم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

اهمیت تزکیه

خداوند متعال در سوره شمس پس از سیزده تأکید میفرماید که کسی که تزکیه میکند، رستگار میشود.

همانطور که یک درخت برای رشد و ثمر دادن نیاز به رسیدگی دارد، خود ما هم برای رسیدن به رستگاری نیاز به رسیدگی داریم.

انسان نیاز به خودکنترلی و برنامه دارد تا بتواند مقابل خواهشهای نفسانی خود بایستد و در مسیر رستگاری قدم بردارد.

اگر خودمان را مهار نکنیم، برنامه و کارمان را نمیتوانیم مهار کنیم، بر خانواده‌مان نمیتوانیم کنترل داشته باشیم بنابراین اول باید نفس خود را مهار کنیم.

روز ششم ماه مبارک رمضان مسجد امیر المومنین (ع) شهرک بهارستان زنجان

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید