سحر ۳۰ ماه مبارک رمضان شبکه یک سیما

قدر فرصتها را بدانیم

فکر کنیم و وقت بگذاریم برای خودمان که چه کار میکنیم تا بیشتر قدر لحظات عمر و فرصتها را بفهمیم و بدانیم.

ماه رمضان دوست و همراه بسیار خوبی بود. جدا شدن از این دوست بسیار سخت است.

امور مادی همراه با اندازه و کمیت هست، ولی امور معنوی بر مبنای کیفیت هست و در یک لحظه ممکن است دل انسان متصل شود.

 

وداع با ماه مبارک رمضان
سحر ۳۰ ماه مبارک رمضان، شبکه یک سیما

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید