خداوند دست دعا کننده را رد نمیکند

یا من لا یردّ سائله

و یا من لا یردّ سائله؛ رد سائل دلیل می خواهد یا خبث باطن دارد یا ناداری و فقر اوست یا از خطر آینده می ترسم که نبادا خودم محتاج آن شوم یا نفهمی و سوء تفاهم اوست که می گویی چه می خواهم نمی فهمم و یا حسادت است و یا مشتهیاتی دارم که اگر به تو بدهم خودم از لذت می مانم و هیچ یک از این دلایل که موجب رد سائل می شود در خداوند نیست و قابل تصور نیست.

پس او را بخوانیم و از او طلب کنیم

و چه قدر خوب است تا ما نیز سعی کنیم تا صفات الهی را در خود تقویت کنیم ، چه بسا دستی که میتوانیم بگیریم ، خیری که میتوانیم برسانیم اما گاهی دریغ میکنیم .

منبع : مناجات الراجین

نظر خود را درج کنید