شرح عملکرد کمیسیون فرهنگی، قسمت هشتم

اهمیت فضای مجازی و دلیل مخالفتهای داخلی و خارجی با قانونگذاری در زمینه ساماندهی و مدیریت فضای مجازی و تشکیل کمیسیون تخصصی و استفاده از نظر متخصصان در این زمینه

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید