توجه حضرت امام به حجاب

تصویری از امام عزیز در نوفل لوشاتو؛ به کاغذهای چسپانده شده روی دیوارها را دقت کنید:

۱. امام سخنگو ندارد.
۲. حجاب رعایت شود.

امام خمینی در شرایطی که در کشور فرانسه به عنوان یک مهمان موقت و پرحاشیه حضور داشت و دولت این کشور و همه مردم عالم هم روی اقدامات ایشان حساسیت جدی داشتند، در آن شرایط الزام کرده بودند که خبرنگاران خانم که به منزل ایشان می‌آیند، باید با حجاب بیایند.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید