غیبت بدون عذر نمایندگان پذیرفته نیست

متاسفم که دیروز با حضور ۱۷۰ نفر مجلس ۲۰ نفر کم آورد و جلسه رسمیت پیدا نکرد؛ چون باید اقلا ۱۹۰ نفر حضور یابند که نشد و جلسه رسمی مجلس تعطیل شد.

چند هفته به خاطر انتخابات مجلس تعطیل بوده و جلسه‌ای تشکیل نشده، به نظرم غیبت بدون عذر پذیرفته نیست.

مرتضی آقاتهرانی
۱۵ اسفند ۱۴۰۲

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید