فیلم کامل حضور در برنامه بینا شبکه قرآن ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

در رژیم گذشته نه مردم احساس میکردند در سیاست اثرگذارند و نه دستگاه سیاسی اجازه مشارکت مردم را میداد. در نظام جمهوری اسلامی از ابتدا تمام شئون نظام با مشارکت مردم شکل گرفته است و مردم خود را سهیم میدانند.

تخریب دیگران نه فایده دنیوی دارد و نه فایده اخروی. سعی کنیم نقد سازنده داشته باشیم و از تخریب پرهیز کنیم.

استفاده از تجربیات نمایندگان ادوار گذشته لازم و مفید است و باید تمهیدی دیده شود که بتوان از این تجربیات استفاده کرد.

مجلس فعلی چندین ماه فرصت خدمت دارد و باید تا آخرین لحظات نمایندگان احساس مسئولیت کنند.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید