در عید بهار مانند طبیعت زنده شویم

هر روزی که در آن گناه نشود آن روز عید است. متاسفانه گاهی که زمان عید فرامیرسد، برخی به سمت گناه میروند. درحالی‌که ما انسانها نیز مانند طبیعت باید زنده بشویم چون حیات انسان به بعد معنوی اوست.

باید جوری حیاتمان را تأمین کنیم که همیشگی باشد و در آخرت امتداد پیدا کند. دار آخرت دار زندگی است و تأمین آخرت با تأمین دنیاست. اگر بتوانیم دنیای خود را درست تأمین کنیم، آخرتمان نیز تأمین میشود و راهش عبادت است.

عبادت این است که ببینیم کاری که میکنیم مورد رضای خدا باشد و بندگی خدا را انجام بدهیم.

صله رحم و رفت و آمد با اطرافیان بسیار مهم است و باعث ارتباط معنوی نیز میشود. کمک به دیگران و هدیه دادن باعث ایجاد محبت و دوستی میشود.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید