میخواستم بدانم برای تعجیل ازدواج سعادتمندانه چه باید کرد؟

پاسخ استاد :

در انتخاب سخت گیری نکنید.

دعای سحر داشته و از درگاه خداوند متعال بهترین را طلب کنید.

بیش از هر چیز به اخلاق، ایمان اشخاص تکیه کنید؛ خود نیز خوش اخلاق و با ایمان باشید.

البته دعای خیر پدر و مادرتان نیز راه گشای باز شدن راه است.

نظر خود را درج کنید