چرا بعضی از حاجات مستجاب نمیشود؟

می خواستم بدانم از کجا باید بفهمیم وقتی یک حاجت مهم ما به ظاهر برآورده نمیشود امتحان و لطف خداوند بوده و قرار است باعث رشد ما یا فراهم شدن چیزهای بهتری برای ما باشد ؟

را بعضی از حاجات مستجاب نمیشود؟

سؤال : می خواستم بدانم از کجا باید بفهمیم وقتی یک حاجت مهم ما به ظاهر برآورده نمیشود یا یک کاری که خیلی دوست داریم انجام بشود بی هیچ دلیل خاص و منطقی ای انجام نمیشود ،امتحان و لطف خداوند بوده و قرار است باعث رشد ما یا فراهم شدن چیزهای بهتری برای ما باشد یا عقوبت خداوند هست و به خاطر گناهان ما آن نعمت از ما سلب شده است؟

پاسخ استاد :

برآورده شدن حاجات دلیل بر خوبی و یا بدی نیست، بلکه تدابیر الهی حکیمانه است. بی شک او که خالق ما است، در امورات، خیر ما را برایمان تقدیر می فرماید.

البته اگر زود حاجت انسان برآورده گردد، خطر این است که شاید که خداوند نخواسته صدای درخواست ما را بشنود.

و اگر براورده نشود برای ما در عالم آخرت بهتر از آن درخواست را به انجام برساند.

گاه جرم و گناه ما موجب می شود صدایمان به عالم بالا صعود نکند و از این رو، غریبه درگاهش باشیم، گاه روا شدن حاجت به این خاطر است که او می داند ما کم طاقتیم، از این جهت، ما را به زودی پاسخ می دهد، که از دست نرویم.

در هر حال احتمالات فراوان است و انسان باید خود به محاسبه خویش پردازد تا به پاسخ صریح و شفافی برسدپ

نظر خود را درج کنید