رابطه زن و شوهر در زندگی چگونه باید باشد؟

خانم ها لباس شما مردان و شما لباس آن خانم ها هستيد

رابطه زن و شوهر در زندگی چگونه باید باشد؟
قرآن کریم هر کدام از زن و مرد را لباس دیگری دانسته است. “هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ” خانم ها لباس شما مردان و شما لباس آن خانم ها هستید.
ویژگی های لباس را در اموری چند می توان برشمرد:
۱. لباس آبروی شخص را حفظ می کند.
۲. لباس عیوب و نقائص شخص را می پوشاند.
۳. لباس خود زینت انسان است.
۴. رابطه ی انسان با لباس تنگاتنگ است و بیگانه به آن راه ندارد.
۵. لباس به تناسب فصل و زمان تغییر می یابد. مرد و زن باید مراعات اخلاق و رفتار طرف مقابل را بنماید، اگر او تند شد، با حرارت دیگری نرم و لطیف و نازک شود و اگر احساس نا امیدی و یأس کرد دیگری او را حرارت بخشد.
۶. لباس از سرما و گرما حافظ است، زن و مرد هم باید حافظ دین، دارایی و سلامت یک دیگر باشند.
۷. صاحب لباس همیشه برای یافت آن برای خود حق انتخاب قائل است.
۸. در انتخاب آن انسان تلاش دارد که اندازه و مناسب او باشد. در انتخاب همسر نیز این مسئله مورد توجه جدی است.

با توجه به این موارد باید:
۱. در انتخاب همسری مناسب دقّت نمود.
۲. پس از این که طرفین زندگی مشترکی را آغاز کردند باید محرم اسرار یک دیگر گردند.
۳. با گفتار و کردار خود زینت هم بوده و روابط صمیمانه و نزدیکی داشته باشند.
۴. زن و شوهر در حفظ آبروی هم اهتمام جدّی داشته باشند.
۵. در مقابل برخورد های هم انعطاف به خرج دهند.

به بیان قرآن لباس بودن مرد و زن دو طرفه است – هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ -بنابراین، در امور بسیاری رابطه مرد و زن حداقل برابر و مساوی است.

نظر خود را درج کنید