رابطه زن و شوهر در زندگی چگونه باید باشد؟

خانم ها لباس شما مردان و شما لباس آن خانم ها هستيد

رابطه زن و شوهر در زندگی چگونه باید باشد؟
قرآن كريم هر كدام از زن و مرد را لباس ديگري دانسته است. “هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ” خانم ها لباس شما مردان و شما لباس آن خانم ها هستيد.
ويژگي هاي لباس را در اموري چند مي توان برشمرد:
1. لباس آبروي شخص را حفظ مي كند.
2. لباس عيوب و نقائص شخص را مي پوشاند.
3. لباس خود زينت انسان است.
4. رابطه ي انسان با لباس تنگاتنگ است و بيگانه به آن راه ندارد.
5. لباس به تناسب فصل و زمان تغيير مي يابد. مرد و زن بايد مراعات اخلاق و رفتار طرف مقابل را بنمايد، اگر او تند شد، با حرارت ديگري نرم و لطيف و نازك شود و اگر احساس نا اميدي و يأس كرد ديگري او را حرارت بخشد.
6. لباس از سرما و گرما حافظ است، زن و مرد هم بايد حافظ دين، دارايي و سلامت يك ديگر باشند.
7. صاحب لباس هميشه براي يافت آن براي خود حق انتخاب قائل است.
8. در انتخاب آن انسان تلاش دارد كه اندازه و مناسب او باشد. در انتخاب همسر نيز اين مسئله مورد توجه جدي است.

با توجه به این موارد باید:
1. در انتخاب همسری مناسب دقّت نمود.
2. پس از این که طرفین زندگی مشترکی را آغاز کردند باید محرم اسرار يك ديگر گردند.
3. با گفتار و کردار خود زینت هم بوده و روابط صمیمانه و نزدیکی داشته باشند.
4. زن و شوهر در حفظ آبروي هم اهتمام جدّی داشته باشند.
5. در مقابل برخورد های هم انعطاف به خرج دهند.

به بيان قرآن لباس بودن مرد و زن دو طرفه است – هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ -بنابراين، در امور بسياري رابطه مرد و زن حداقل برابر و مساوي است.