فرق حکومت اسلامی با حکومت دیکتاتوری چیست؟

در حکومت ولائی در واقع حاکمیّت خداوند متعال مطرح است

سؤال:فرق حکومت اسلامی با حکومت دیکتاتوری چیست؟

جواب:در حکومت دیکتاتوری، یک یا چند نفر حاکمیّت دارند که بر مبنای مصالح خود و نفسانیّاتشان فرمان می رانند. ما زمان دیکتاتوری و شاهنشاهی بر این کشور را دیده ایم و از خداوند می خواهم که هرگز آن روزهای کثیف بر مسلمانی تحمیل نگردد که هرگزمرگ انسانیّت در آن روز بهتر از حیات مادّی بود.

ولی در حکومت ولایت، ولیّ موظف است که خواست خداوند متعال را به دست آورده و همه را به آن سمت و سو جهت دهد. هیچ گاه ولیّ در حکومت الهی به نفسانیّتش نمی تواند عمل کند که اگر این کند او از ولایت خلع شده و دیگر حقّ حکومت کردن ندارد که از مصادیق طاغوت خواهد بود.

پس خلاصه این که در حکومت دیکتاتوری، هواهای نفسانی است ولی در حکومت ولائی در واقع حاکمیّت خداوند متعال مطرح است.

بحث مشورت در حکومت ولائی جایگاه مهمّی دارد که در نظام ما گذشته از مجلس که مشاوران قانونی ایشان هستند، تا آنجا که خبر دارم آقا با بیش از ۴۰ گروه مختلف از متخصّصین، به اشکال مختلف مشورت کرده و به واقع از همه بهتر در راس مسائل قرار می گیرند.

اگر آیه ”وشاورهم فی الأمر” را دیده باشید به دنبال این که به مقام ولایت فرموده در کارها با مردم مشورت کن! می فرماید: “فإذا عزمت فتوکّل علی الله” یعنی این که پس از دریافت نظرها، به تصمیمی رسیدی پس دیگر به خداوند توکل کن و آن کار را اجرائی کن! باید بالاخره یک نفر قاطعانه پای کار بایستد که آن شخص مقام ولایت است.

نظر خود را درج کنید