چطور مبانی سیاسی مان را تقویت کنیم؟

برای تقویت مبانی سیاسی چه راهکاری پیشنهاد می‌دهید؟

پرسش : برای تقویت مبانی سیاسی چه راهکاری پیشنهاد می‌دهید؟

پاسخ: مطالعه یک دوره صحیفه امام خمینی (ره) بسیار مفید خواهد بود

نظر خود را درج کنید