در محلی مشغول به کار می باشم که در آن زمینه گناه وجود دارد، چه کنیم تا ازاین گناهان در امان بمانیم؟

در جلسات اخلاق شرکت کنید، و اهل دعا و توسل باشید که ان شاء الله یاری تان فرماید و برنامه ریزی داشته باشید تا بی کار نشوید.

در محلی مشغول به کار می باشم که در آن زمینه گناه وجود دارد، چه کنیم تا ازاین گناهان در امان بمانیم؟

محیط ر اتغییر دهید! و قبل از درگیر شدن با گناه خود را آماده مقابله و مقاومت کنید و بر توفیق خود سجده شکر بجا آورید. به واقع با خداوند متعال معامله کنید تا با شما باشد.

دوستان خوبی را انتخاب کنید که کمکتان کنند.

در جلسات اخلاق شرکت کنید، و اهل دعا و توسل باشید که ان شاء الله یاری تان فرماید و برنامه ریزی داشته باشید تا بی کار نشوید.

نظر خود را درج کنید