امام خمینی و بهره‌ وری از زمان

امام راحلٰ، برای همه‌ اوقات، برنامه‌ای را تنظیم کرده بودند و با نظم خاصّی به همه آن‌ها رسیدگی می‌کردند.

امام راحل. برای همه‌ اوقات، برنامه‌ای را تنظیم کرده بودند و با نظم خاصّی به همه آن‌ها رسیدگی می‌کردند. به گونه‌اي که نقل شده است: «امام از ساعت سه نیمه شب از خواب برمی‌خاستند جهت رسیدگی به اخبار جهان که قبلاً از روزنامه‌های دیگر ترجمه شده بود و برنامه‌های عبادی. صبحانه را ساعت هفت می‌خوردند و بعد از صبحانه تا ساعت نُه به کارهای مربوط به مسايل داخل ایران رسیدگی می‌کردند. از ساعت نُه تا دَهِ صبح، کارهای مشخّصی مربوط به خودشان را انجام می‌دادند. از ساعت دَه تا دوازده ظهر مصاحبه و دیدارهای خصوصی داشتند. از ساعت دوازده تا دو بعد از ظهر برنامه‌ نماز و ناهار بود و بعد از آن یک ساعت استراحت می‌کردند. از ساعت سه تا پنج بعد از ظهر به کارهای مربوط به انقلاب ایران در رابطه با خودشان از قبیل؛ اخبار و نامه‌های رسیده، می‌پرداختند. از ساعت پنج بعد از ظهر نماز مغرب و عشا و رسیدگی مجدّد به مسايل داخلی ایران تا ساعت نُه شب که موقع شام ایشان بود. از بعد از شام تا ساعت یازده به رادیوهای مختلف و اخبارهایی که قبلاً ضبط شده بود گوش می‌دادند و ساعت یازده نیز دوباره می‌خوابیدند.»[1]

[1]. واحد خاطرات وابسطه به مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، پرتوی از خورشید، مجموعه 365 خاطره از زندگی حضرت امام خمینی .، تهران: مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، پاییز1378ش، ص120، به نقل از مرضیه حدیده چی (دباغ).