شخصی خدمت حضرت آیت الله بهجت میرسد و به ایشان میگوید: آقا میخواهم آدم بشوم چه کنم

خب آدم بشوید! . خب آدم بشوید! . خب آدم بشوید! .

شخصی خدمت حضرت آیت الله بهجت میرسد و به ایشان میگوید: آقا میخواهم آدم بشوم چه کنم؟! .

ایشان پاسخ داد: خب آدم بشوید! .

آن جوان گفت: من دوست دارم آدم بشوم ولی شیطان نمیگذارد. .

در آن هنگام آیت الله بهجت با حالت خاصی گفتند: شیطان کجاست؟! به من نشان بده تا او را ادب کنم!

شیطان مقصر نیست بلکه این ما هستیم که تمایل داریم به گناه کردن ادامه بدهیم؛ چرا که اگر اختیار و اراده کنیم تا گناه نکنیم قطعاً شیطان هرگز نمیتواند بر ما غلبه کند.

انسان برای کسب سعادت نباید به دنبال بهانه باشد اینکه بگوییم مثلا رفیق بد نگذاشت من به مقامات برسم در نزد خداوند قابل قبول نیست؛ چراکه خود انسان با قدرت اختیار این افراد را انتخاب کرده است و انسان مخیر است تا دوست خوب یا بد انتخاب کند. ما در احوال عرفا هم مبینیم که اینان با هرکسی نشست و برخاست نمیکردند.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید