باید صد در صد از خودت و رفتارت بترسی و صد در صد هم به خدا امید داشته باشی