فطرتا همه خداوند را طلب میکنند

هر طالبی تنها او را طلب می کند ولی گم کرده و اشتباه می گیرد و کل طالب ایاه یرتجی؛ و ای کسی که هر طلب کننده ای تنها به او امید بسته است

هر طالبی تنها او را طلب می کند ولی گم کرده و اشتباه می گیرد و کل طالب ایاه یرتجی؛ و ای کسی که هر طلب کننده ای تنها به او امید بسته استهر طالبی تنها او را طلب می کند ولی گم کرده و اشتباه می گیرد و کل طالب ایاه یرتجی؛ و ای کسی که هر طلب کننده ای تنها به او امید بسته استهر طالبی تنها او را طلب می کند ولی گم کرده و اشتباه می گیرد و کل طالب ایاه یرتجی؛ و ای کسی که هر طلب کننده ای تنها به او امید بسته استهر طالبی تنها او را طلب می کند ولی گم کرده و اشتباه می گیرد و کل طالب ایاه یرتجی؛ و ای کسی که هر طلب کننده ای تنها به او امید بسته است

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید