اعمال مشترک ماه ذی القعده

چون ماه حرام است، پس سالك مراقب، بيش از هميشه گناه را بر خود حرام كند

ذی القعده از ماه های حرام است

اعمال مشترک

الف) چون ماه حرام است، پس سالک مراقب، بیش از همیشه گناه را بر خود حرام کند.

ب) توبه راستین از هر چه قبل از این ماه بجای آورده.

ج) روزه در ماه¬های حرام مطلوب است.

روزه در ایام پنج شنبه، جمعه و شنبه نیز سفارش شده، ولی اگر دراین ماه دو پنجشنبه، چهارشنبه و جمعه را روزه بدارد، بعید نیست که به روایت سه روز از هر ماه (دو پنجشنبه و یک چهارشنبه) نیز عمل کرده باشد.

د) توجه به جلب رضای الهی داشتن.

نظر خود را درج کنید