اعمال مشترک ماه ذی القعده

چون ماه حرام است، پس سالك مراقب، بيش از هميشه گناه را بر خود حرام كند

ذی القعده از ماه های حرام است

اعمال مشترك

الف) چون ماه حرام است، پس سالك مراقب، بيش از هميشه گناه را بر خود حرام كند.

ب) توبه راستين از هر چه قبل از اين ماه بجاي آورده.

ج) روزه در ماه¬هاي حرام مطلوب است.

روزه در ايام پنج شنبه، جمعه و شنبه نيز سفارش شده، ولي اگر دراين ماه دو پنجشنبه، چهارشنبه و جمعه را روزه بدارد، بعيد نيست كه به روايت سه روز از هر ماه (دو پنجشنبه و يك چهارشنبه) نيز عمل كرده باشد.

د) توجه به جلب رضاي الهي داشتن.