جایگاه مشارطه با نفس

بهترین وقت برای مشارطه یس از تعقیبات نماز صبح

جایگاه مشارطه:
  1. بهترین وقت برای مشارطه یس از تعقیبات نماز صبح است.
  2. در روز های اولیه برنامه، روزی یک بار مشارطه داشته باشد.
  3. ولی پس از آن، سه  بار در شروع کار یعنی صبح، ظهر و شب، پس از نمازهای فریضه مشارطه داشته باشد.
  4. تلاش کند تا که مشارطه کلیه، جا افتاده و آثارش را ببیند.
  5. پس از آن، آرام آرام تلاش کند تا که اول هر کار را با مشارطه مقرون سازد.
  6. پس از گذشت یک هفته از مشارطه به ورود در جزئیات قدرت بر مشارطه خویش می یابد، که در این حالت باید به مرحله ی دیگر مشارطه مبادرت کند.
  7. بالاخره هر لحظه درک مشارطه داشته و نفَس نفَس خود را به مشارطه بگذراند.

 

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید