مشارطه با نفس به چه معناست ؟

با خود شرط کردن و پذیرفتن شرط، اولین گام مرابطه است

مشارطه: اول روز با خود عهد بستن

با خود شرط کردن و پذیرفتن شرط، اولین گام مرابطه است.

تعریف اصطلاحی مشارطه:

در هر روز و شب یک بار با خویشتن پیمان و عهد و قرار بندد که مرتکب معاصی و مکروهات نشود. مبادا کاری کند که موجب سخط و غضب خداوند گردد، و یا قرار بندد که طاعات واجب و خیرات و نوافل را ترک نکند.

 

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید