مرابطه چه آثاری دارد؟

یکی از بیماری های فراگیر جوامع بشری این روزها «ضعف اراده» است

برترین اثری که بر مرابطه می توان بر شمرد اموری چند است که عبارتند از:
  1. ضبط خیال: برخی مبتلا به خیال پردازی شده و علی الدوام در جو خیالات خود به سر می برند. قرآن کریم از آن ها به «مُختَالًا فَخوُرٌ»  خیال پرداز فخر فروش یاد کرده است. یکی از راه کار های مبارزه با آن را از قدیم الایام فلاسفه ای چون ارسطو مرابطه دانسته است.
  2. تقویت اراده: یکی از بیماری های فراگیر جوامع بشری این روزها «ضعف اراده» است. مرابطه انسان را به گونه ای معجز آسا انسان را مسلط بر خود کرده تا که آن درمان شود.
  3. ایجاد ملکه تقوا (خود نگهداری): پس از تمرین در مشارطه، مراقبت و محاسبه، قدرت انسان بر خودنگهداریش فوق العاده پیشرفت خواهد کرد.
  4. ایجاد انگیزه برای خودسازی: در پرتو مرابطه انسان خود را بهتر شناخته و به نقاط ضعف و قوتش پی خواهد برد. از این جهت او به خود سازی با همتی جدی تر خواهد پرداخت.
  5. غفلت زدائی: بی شک به سر انسان هرجه آمد چون شرک، عصیان، گناه، دوری از خداوند و… همه از سر ناسازگار تسلط غفلت بر جان آدمی است که مرابطه غفلت شکن است..
مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید