حضور در مسجد نور الاصفیا

خحت الاسلام آقاتهرانی در مسجد نورالاصفیا حضور یافتند و پس از ارائه سخنانی به سوالات حاضرین پاسخ دادند.