بایگانی دسته بندی

آثار

کتاب نظم؛ آنچه همه دوست دارند ولی…

معرفی کتاب این کتاب به راه کارهای ایجاد نظم و برنامه ریزی در زندگی پرداخته و موانع برنامه ریزی و عوامل مؤثر در آن را مطرح می کند. کم و بیش دیده ایم که برخی از عالم نماها می گویند: انسان باید ریسک پذیر باشد و چون نظم، زندگی انسان را خط کشی می کند و با ریسک پذیری نمی سازد، پس نظم، چیز خوبی نیست. اما…