بایگانی برچسب

آزادي مقيّد و در چارچوب قانون با عدالت قابل جمع است

رابطه عدالت و آزادی

بین آزادی و عدالت چه ارتباطی بر قرار است؟ عدالت آن است که هرکس به حق خود بسنده كند و به حق ديگران تجاوز نكند. اگر این کند خود از مصادیق ظلم خواهد بود. اگر آزادي مطلق باشد یعنی هر كس هر كاري بخواهد انجام دهد حتي ظلم به دیگران روان دارد. این جمع بین دو ضد است که این دو یکی نیستند.…