بایگانی برچسب

ادعونی استجب لکم

ادعونی استجب لکم

و لا یخیّب آمله؛ و ای کسی که محروم نمی کند کسی را که به او آرزو بسته است. آرزو یعنی درخواستی است که دلم می خواهد در آینده چنین اتفاقی بیفتد و این گاهی می شود و گاهی نمی شود. گاهی از کسی که می خواهم امیدم می دهد و گاهی نه. خدای تعالی از آنهایی نیست که امیدم ندهد و مأیوسم کند و باز شاید به خاطر این…