بایگانی برچسب

توحید خالص

کسی که سیر توحیدی داشته باشد همه چیزش خالص می شود

و کیف الهو عنک و انت مراقبی: چگونه من نسبت به تو غافل بشوم در حالی که تو مراقب منی؟ وقتی خداوند متعال مراقب من است و می سازد مرا آن گونه که می خواهد چگونه ممکن است او را از یاد ببرم؟ الهی بذیل کرمک اعلقت یدی: ای خدای من به عنایت کرم تو دست انداخته متصل شده ام. و لنیل عطایاک بسطت املی: و برای…