بایگانی برچسب

توکل

الهی کَاَنّی بِنَفْسی واقِفَةٌ بَیْنَ یَدَیْکَ…».

الهی کَاَنّی بِنَفْسی واقِفَةٌ بَیْنَ یَدَیْکَ...». توکل بر خداوند بزرگ، یکی از آموزه های قرآنی و وحیانی و از خصلت های بسیار پسندیده ای است که هیچ پیامبر و امام و بزرگی از این صفت بی بهره نبوده است. توکل بر خداوند توکل بر خداوند بزرگ، یکی از آموزه های قرآنی و وحیانی و از خصلت های بسیار…