بایگانی برچسب

خداوند را بخوان

با هر زبانی و با هر بیانی خداوند را بخوان

و یا اکرم مدعو؛ و ای گرامیترین کسی که مورد درخواست قرار می گیرد و خوانده می شود. مدتها با کسی حرف می زنی نمی فهمد چه می گویی وقتی فهمید نمی تواند برآورده کند خواسته ات را و اگر بتواند نمی خواهد که کمکت کند. حالا اگر بزرگوار باشد و شریف باشد، بدان که خدای تعالی کریمترین و شریفترین است. نه آبرویت…